120 ปี มหิดลอดุลเดช = 120 years of Prince Mahidol

120 ปี มหิดลอดุลเดช = 120 years of Prince Mahidol 120 years of Prince Mahidol คณะบรรณาธิการ สรรใจ แสงวิเชียร ... [และคนอื่นๆ]; ผู้แปล, หม่อมราชวงศ์ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์, พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ และ William Merle Martin - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือ 120 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2555 - 391 หน้า ภาพประกอบ

จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ 120 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วันที่ 1 มกราคม 2555 เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

พระราชประวัติ -- พระนิพนธ์และเอกสารจดหมายเหตุ -- บทความเฉลิมพระเกียรติ -- สืบสานพระราชปณิธาน

9789748469485


มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระ, 2434 -2472
Mahidol of Songkhla, His Royal Highness Prince, 1891-1929


การแพทย์--ไทย
Medicine--Thailand

Ref. DS578 .32 .M33 / ร192
CGI Learning Center, M Floor, CGI Building
906 Kamphaeng Phet 6, Talat Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210, Thailand
Phone: (66-2)-554-1900 ext. 2145, 2147, 2712 Email: [email protected]