1. งานวิจัยทางคลินิก

by จริยา เลิศอรรฆยมณี; ประดิษฐ์ สมประกิจ; อุบลรัตน์ สันตวัตร. -- มหาวิทยาลัยมหิดล

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ งานตำราวารสารและสิ่งพิมพ์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2543Availability: Copies available for loan: [Q180 ง319 2543] (1).

Actions: Add to cart
2. สยามไภษัชยพฤกษ์ ภูมิปัญญาของชาติ

by -- มหาวิทยาลัยมหิดล

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ ภาควิชาฯ c.2538Availability: Copies available for loan: [Ref. RS164 ค125สย 2538] (2).

Actions: Add to cart
3. สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา

by -- มหาวิทยาลัยมหิดล

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ ภาควิชาฯ 2539Availability: Copies available for loan: [Ref. RS164 ค125สม 2539] (3).

Actions: Add to cart
4. ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์

by -- มหาวิทยาลัยมหิดล

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2541Availability: Copies available for loan: [Ref. LB2369 บ259ข 2541 ] (1).

Actions: Add to cart
No cover image available No cover image available
5. หัวเรื่องการแพทย์ภาษาไทย

by -- สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล 2533Availability: Copies available for loan: [Ref. Z695 .1 ส691ห 2533] (1).

Actions: Add to cart
6. ที่ระลึกเปิดอาคารหอสมุดศิริราช และห้องมหิดลอดุลเดช 20 สิงหาคม 2553

by -- มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเปิดอาคารหอสมุดศิริราชและห้องมหิดลอดุลเดช

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ วี.เจ. พริ้นติ้ง 2553Other title: หอสมุดศิริราช.Availability: Copies available for loan: [Ref. Z675 .M4 ท539 2553] (1).

Actions: Add to cart
7. 120 ปี มหิดลอดุลเดช = 120 years of Prince Mahidol

by สรรใจ แสงวิเชียร; พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ; ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์, มร.ว; Martin, William Merle. -- มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล; คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือ 120 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือ 120 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2555Other title: 120 years of Prince Mahidol.Availability: Copies available for loan: [Ref. DS578 .32 .M33 ร192 2555] (1).

Actions: Add to cart
8. การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และความท้าทายของห้องสมุดในศตวรรษที่ 21

by -- สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล -- การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.

Type: book Book Publisher: นครปฐม ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล 2547Availability: Copies available for loan: [Ref. Z699.A1 ก525 2547] (1).

Actions: Add to cart
No cover image available No cover image available
9. อนุกรมวิธานพืชสมุนไพร Taxonomy of medicinal plants

by วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล. -- ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2548Availability: Copies available for loan: CGI Library [QK95 ว131 2548] (1).

Actions: Add to cart
10. ที่ระลึกวโรกาส ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ระดับ 11 สาขาเคมี ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2543

by ปิยะสกล สกลสัตยาทร. -- มหาวิทยาลัยมหิดล

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยมหิดล 2543Availability: Copies available for loan: CRI Library [Ref. DS578 .32 .C84 ท539 2543] (1).

Actions: Add to cart
11. 5 รอบ ศ.ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2548-2550

by -- มหาวิทยาลัยมหิดลบัณฑิตวิทยาลัย

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2551Availability: Copies available for loan: CRI Library [CT101 ช576ห 2551] (1).

Actions: Add to cart
No cover image available No cover image available
12. The Melody of life

by ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ม.ร.ว. -- มหาวิทยาลัยมหิดลบัณฑิตวิทยาลัย

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2550Availability: Copies available for loan: CRI Library [CT101 ช576ม 2550] (1).

Actions: Add to cart
No cover image available No cover image available
13. แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับแนวคิดการพึ่งพาตนเองของมหาตมา คานธี = His Majesty the King's sufficiency economy philosophy and Mahatma Gandhi's self-sufficiency concept

by Sophana srichampa; Lochan, Amarjiva. -- มหาวิทยาลัยมหิดล

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] มหาวิทยาลัยมหิดล 2552Availability: Copies available for loan: CGI Library [HC445 น928 2552] (1).

Actions: Add to cart
14. เคมีอินทรีย์

by สุนันทา วิบูลย์จันทร์. -- มหาวิทยาลัยมหิดล : ภาควิชาเคมี

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,2554Availability: Copies available for loan: CGI Library [QD253 ส816ค 2554] (2).

Actions: Add to cart
15. รวมโจทย์เคมีอินทรีย์

by สุนันทา วิบูลย์จันทร์. -- มหาวิทยาลัยมหิดล : โครงการเอกสารวิชาการ ภาควิชาเคมี

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารวิชาการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,2542Availability: Copies available for loan: CGI Library [QD257 ส816ค 2542] (2).

Actions: Add to cart
Powered by Koha