น้ำทิพย์ วิภาวิน

การสื่อสารทางวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี = Scholarly communication and open access / น้ำทิพย์ วิภาวิน. - กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2561 - 244 หน้า : ภาพประกอบ

9786164291201


การสื่อสารทางวิชาการ.
ห้องสมุดดิจิทัล.
สารสนเทศศาสตร์.

Z286.O63 / น522ก
Powered by Koha