มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม Intellectual cultural heritage [หัวหน้าโครงการ สุนันทา มิตรงาม...[และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล บัญชา สุวรรณานนท์, สุกัญญา สุจฉายา] - กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ [2552] - 90 น. ภาพประกอบ

มีเนื้อเรื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


วัฒนธรรมไทย
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
การแสดง
ศิลปหัตถกรรมไทย

DS568 / ม192
Powered by Koha